CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A AVOCAȚILOR DIN BAROUL TIMIȘ ȘI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A MEMBRILOR FILIALEI TIMIȘ A CAA - 19.03.2018, ORA 15:00 (PRIMA CONVOCARE) ȘI, RESPECTIV, 20.03.2018, ORA 15:00 (A DOUA CONVOCARE)

Consiliul Baroului Timiș

și

Consiliul de Administrație al Filialei Timiș a CAA

Convoacă

Adunarea Generală Ordinară a Avocaților din Baroul Timiș

și

Adunarea Generală Ordinară a membrilor Filialei Timiș a CAA,

care vor avea loc în data de 19.03.2018, începând cu ora 15:00,

în Aula Universității de Vest din Timișoara,

cu sediul în Timișoara, Bd. Vasile Pârvan nr. 4, jud. Timiș,

cu următoarea


Ordine de zi Baroul Timiș:

 1. Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului Baroului Timiș pe anul 2017.
 2. Aprobarea descărcării de gestiune și de activitate a Consiliului Baroului Timiș pe anul 2017 (gestiune curentă şi gestionarea patrimoniului Baroului).
 3. Aprobarea Raportului de activitate al Decanului Baroului Timiș pe anul 2017.
 4. Aprobarea Proiectului de buget al Baroului Timiș pentru anul 2018.
 5. Alegerea delegaților Baroului Timiș la Congresul Avocaților 2018.
 6. Aprobarea vânzării imobilului Vila Avocaților, deținut de Baroul Timiș în coproprietate cu CAA Filiala Timiș, în Comuna Văliug, Sat Crivaia, jud. Caraș-Severin.
 7. Mandatarea Consiliului Baroului Timiș să angajeze un expert evaluator, pentru evaluarea imobilului și stabilirea prețului de vânzare, în vederea vânzării, precum și pentru întocmirea unui regulament de vânzare.
 8. Diverse.


Ordine de zi CAA Filiala Timiș:

 1. Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administrație al Filialei Timiș pe anul 2017.
 2. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație al Filialei Timiș pentru anul 2017, pe baza Raportului Comisiei de Cenzori a Filialei Timiș, cu avizul prealabil al Consiliului Baroului Timiș.
 3. Adoptarea Proiectului de buget al Filialei Timiș a CAA, pentru anul 2018.
 4. Aprobarea vânzării imobilului Vila Avocaților, deținut de Baroul Timiș în coproprietate cu CAA Filiala Timiș, în Comuna Văliug, Sat Crivaia, jud. Caraș-Severin.
 5. Mandatarea Consiliului Baroului Timiș să angajeze un expert evaluator, pentru evaluarea imobilului și stabilirea prețului de vânzare, în vederea vânzării, precum și pentru întocmirea unui regulament de vânzare.
 6. Diverse.


Potrivit dispozițiilor art. 54 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 republicată și modificată, Adunarea Generală Ordinară a Avocaților din Baroul Timiș este legal constituită la prima convocare cu participarea majorităţii membrilor săi.

Potrivit dispozițiilor art. 68 alin. 3 din Statutul CAA, Adunarea Generală a membrilor Filialei Timiș a CAA este legal constituită la prima convocare cu participarea a cel puțin jumătate plus unu din totalul membrilor filialei.


În cazul în care la prima convocare

numărul legal de participanți nu este întrunit,

Adunarea Generală Ordinară a Avocaților din Baroul Timiș

și

Adunarea Generală Ordinară a membrilor Filialei Timiș a CAA,

se convoacă

pentru data de 20.03.2018, începând cu ora 15:00,

în Aula Universității de Vest din Timișoara,

cu sediul în Timișoara, Bd. Vasile Pârvan nr. 4, jud. Timiș.


Potrivit dispozițiilor art. 54 alin. 3 din Legea nr. 51/1995 republicată și modificată, la a doua convocare, Adunarea Generală Ordinară a Avocaților din Baroul Timiș este legal constituită cu participarea a cel puţin unei treimi din numărul total al membrilor săi.

Potrivit art. 68 alin. 4 din Statutul CAA, dacă nu este întrunit cvorumul la prima convocare, a doua Adunare Generală Ordinară a membrilor Filialei Timiș a CAA este legal constituită cu participarea membrilor prezenți.

Atât la prima, cât și la a doua convocare, membrii Baroului Timiș și ai Filialei Timiș a CAA, pot participa și vota personal sau pot delega exercitarea dreptului de vot unui alt avocat din Baroul Timiș.

Modelul mandatului poate fi descărcat și completat în format .docx sau .pdf sau poate fi ridicat de la sediul Baroului Timiș.

Adunarea Generală Ordinară a Avocaților din Baroul Timiș și Adunarea Generală Ordinară a membrilor Filialei Timiș a CAA se vor desfășura conform dispozițiilor art. 52, art. 53, art. 54 din Legea nr. 51/1995 republicată și modificată, art. 66 - art. 70 din Statutul Profesiei de Avocat, art. 68 și art. 69 din Statutul CAA adoptat prin Hotărârea nr. 139/27.07.2016 a Consiliului U.N.B.R..

DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ


Documente atașate

Vizualizări: 1616