COMUNICAT privind Proiectul de modificare și completare a Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor

Consiliul Baroului Timiș a luat act de Proiectul de modificare și completare a Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor (în continuare, „Proiectul”), în care, la art. I pct. 55 se propune completarea art. 76 din lege cu alin. 2, după cum urmează: (2) Judecătorii, procurorii, magistrații-asistenți și personalul de specialitate juridică asimilat acestora cu o vechime de cel puţin 18 de ani în aceste funcţii, care au fost eliberaţi din funcţie din motive neimputabile, au dreptul să devină, fără examen, avocaţi, mediatori, notari publici sau executori judecătorești și emite următorul


COMUNICAT:


 1. Textul propus aduce atingere profesiei de avocat, încălcând toate regulile și principiile după care aceasta funcționează.
 2. Nu poate fi acceptată o reglementare a accesului în profesia de avocat printr-o altă lege decât legea cadru în această materie, care este Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat.
 3. Nu poate fi acceptată o reglementare care crează un regim preferențial și discriminatoriu pentru o categorie de candidați la titlul profesional de avocat, în detrimentul tuturor celorlalți, pentru care accesul în profesia de avocat este reglementat exclusiv prin examen de admitere, în condițiile Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat. Calitatea de judecător, procuror, magistrat-asistent sau personal de specialitate juridică asimilat acestora, eliberarea din funcţie din motive neimputabile, vechimea de cel puţin 18 de ani în aceste funcţii, nu sunt elemente care să legitimeze categoriile respective în a avea un regim privilegiat în ceea ce privește dobândirea calității de avocat.
 4. Nu poate fi acceptată o reglementare care ignoră nu doar dispozițiile legii cadru în materie, ci și atribuțiile organelor de conducere ale profesiei de avocat. Politica de recrutare în profesia de avocat este și trebuie să rămână atributul exclusiv al organelor profesiei de avocat, în condițiile legii.
 5. Nu poate fi acceptată o reglementare care încalcă normele de tehnică legislativă, reglementate imperativ de Legea nr. 24/2000 republicată.
 6. Reglementarea propusă încalcă dispozițiile art. 13 lit. a) din Legea nr. 24/2000 republicată, nefiind corelată cu prevederile actelor normative de nivel superior sau de acelaşi nivel, cu care se află în conexiune, neintegrându-se organic în sistemul legislaţiei.
 7. Reglementarea propusă încalcă dispozițiile art. 14 alin. 1 din Legea nr. 24/2000 republicată, reglementările de acelaşi nivel şi având acelaşi obiect cuprinzându-se, de regulă, într-un singur act normativ. Un act normativ poate cuprinde reglementări şi din alte materii conexe numai în măsura în care sunt indispensabile realizării scopului urmărit prin acest act, caracterul indispensabil nefiind nici pe departe dovedit prin Proiect, ori măcar enunțat.
 8. Reglementarea propusă încalcă dispozițiile art. 16 alin. 1 din Legea nr. 24/2000 republicată, în procesul de legiferare fiind interzisă instituirea aceloraşi reglementări în mai multe articole sau alineate din acelaşi act normativ ori în două sau mai multe acte normative.
 9. Reglementarea propusă încalcă dispozițiile art. 20 alin. 1 din Legea nr. 24/2000 republicată, elaborarea proiectelor de acte normative trebuind precedată, în funcţie de importanţa şi complexitatea acestora, de o activitate de documentare şi analiză ştiinţifică, pentru cunoaşterea temeinică a realităţilor economico-sociale care urmează să fie reglementate, a istoricului legislaţiei din acel domeniu, precum şi a reglementărilor similare din legislaţia străină, în special a ţărilor Uniunii Europene. Nu există nici măcar antamată vreo activitate de documentare şi analiză ştiinţifică, care să permită cunoaşterea temeinică a realităţilor economico-sociale ale profesiei de avocat, a istoricului legislaţiei din domeniul profesiei de avocat, a reglementărilor similare din legislaţia străină, în special a ţărilor Uniunii Europene, așa cum cere imperios art. 20 alin. 3 din Legea nr. 24/2000 republicată. Rezultatele studiilor de cercetare şi referirile la sursele de informaţii suplimentare relevante pentru dezbaterea proiectelor de acte normative trebuie să fie incluse în instrumentul de prezentare şi motivare a proiectului de act normativ.
 10. Reglementarea propusă încalcă dispozițiile art. 30 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 24/2000 republicată, nefiind însoțită de studiu de impact.
 11. Reglementarea propusă încalcă dispozițiile art. 31 alin. 1 din Legea nr. 24/2000 republicată, instrumentul de prezentare şi motivare neincluzând conţinutul evaluării impactului actelor normative și necuprinzând motivul emiterii actului normativ - cerinţele care reclamă intervenţia normativă, cu referire specială la insuficienţele şi neconcordanţele reglementărilor în vigoare în profesia de avocat, principiile de bază şi finalitatea reglementărilor propuse, cu evidenţierea elementelor noi, concluziile studiilor, lucrărilor de cercetare, evaluărilor statistice, referirile la documente de politici publice sau la actul normativ pentru a căror implementare este elaborat respectivul proiect, impactul socioeconomic - efectele asupra mediului macroeconomic, de afaceri, social şi asupra mediului înconjurător, inclusiv evaluarea costurilor şi beneficiilor, impactul asupra sistemului juridic - implicaţiile pe care noua reglementare le are asupra legislaţiei în vigoare, compatibilitatea cu reglementările comunitare în materie, determinarea exactă a acestora şi, dacă este cazul, măsurile viitoare de armonizare care se impun, deciziile Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi alte documente relevante pentru transpunerea sau implementarea prevederilor legale respective, implicaţiile asupra legislaţiei interne, în cazul ratificării sau aprobării unor tratate ori acorduri internaţionale, precum şi măsurile de adaptare necesare, preocupările în materie de armonizare legislativă, consultările derulate în vederea elaborării proiectului de act normativ, organizaţiile şi specialiştii consultaţi, esenţa recomandărilor primite, activităţile de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ.
 12. Reglementarea propusă încalcă dispozițiile art. 33 din Legea nr. 24/2000 republicată, neexistând un studiu de impact care să estimeze costurile şi beneficiile aduse în plan economic şi social prin adoptarea proiectului de lege, precum şi dificultăţile care ar putea apărea în procesul de punere în practică a reglementărilor propuse.
 13. Reglementarea propusă încalcă dispozițiile art. 63 din Legea nt. 24/2000 republicată, nefiind utilizată formula "prin derogare de la... ", urmată de menţionarea reglementării de la care se derogă.
 14. O propunere similară a fost respinsă anterior de Corpul Profesional al Avocaților, invocându-se și lipsa unei reglementări similare care să permită accesul în profesia de magistrat fără examen, pentru avocații cu o anumită vechime. Oricum această reglementare nu a fost și nu este o soluție echitabilă, având în vedere condiționările la care este supus un avocat care ar intenționa să dobândească, în condițiile legii, calitatea de magistrat, fără examen (interviu, testări, condiționări și limitări de locuri, competența de a profesa la judecătorii sau parchete de pe lângă judecătorii, indiferent de vechimea profesională), limitări și condiționări la care un magistrat sau o persoană din categoria celor la care se referă proiectul de lege în discuție nu este expus.
 15. Prestarea de activități juridice în profesia de magistrat, chiar și pentru o perioadă de 18 ani, nu reprezintă o garanție suficientă pentru prestarea ulterioar de activități specifice profesiei de avocat la un ridicat standard profesional. Baroul Timiș, alături de Uniunea Națională a Barouluilor din România, militează pentru creșterea calității profesionale a corpului profesional al avocaților și din acest motiv respinge categoric o astfel de accedere în profesie.
 16. Exprimând o opoziție fermă față de acest gen de propuneri legislative care nesocotesc rolul AVOCATULUI și al profesiei de avocat pe scena juridică, ne manifestăm disponibilitatea la dialog real, cu respectarea principiilor și regulilor care guvernează fiecare profesie în parte, fără a accepta soluții legislative de compromis sau cu titlu de privilegiu pentru anumite categorii socio-profesionale.

AVOCATUL este partener indispensabil al justiţiei și este ocrotit de lege

(art. 38 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 republicată)


DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ

Vizualizări: 4051