Adunarea Generală Ordinară a Avocaților din Baroul Timiș și Adunarea Generală Ordinară a membrilor Filialei Timiș a CAA: 08.04.2021 (prima convocare), 12.04.2021 (a doua convocare)

Consiliul Baroului Timiș

și

Consiliul de Administrație al Filialei Timiș a CAA


Convoacă


Adunarea Generală Ordinară a Avocaților din Baroul Timiș

și

Adunarea Generală Ordinară a membrilor Filialei Timiș a CAA,care vor avea loc în data de 08.04.2021, în intervalul 00:00 - 20:00,

Prin vot exprimat în formă electronică,


cu următoarea


Ordine de zi Baroul Timiș:


 1. Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului Baroului Timiș pe anul 2020.
 2. Aprobarea descărcării de gestiune și de activitate a Consiliului Baroului Timiș pe anul 2020 (gestiune curentă şi gestionarea patrimoniului Baroului).
 3. Aprobarea Raportului de activitate al Decanului Baroului Timiș pe anul 2020.
 4. Aprobarea descărcării de gestiune și de activitate a Decanului Baroului Timiș pe anul 2020.
 5. Aprobarea Proiectului de buget al Baroului Timiș pentru anul 2021.
 6. Alegerea delegaților care vor reprezenta Baroul Timiș la Congresul Avocaților din iunie 2021.
 7. Diverse (Potrivit art. 67 alin. 5 din Statutul Profesiei de Avocat, avocaţii cu drept de a participa la şedinţele adunării generale pot face propuneri pentru completarea ordinii de zi. Propunerile vor fi depuse în scris la barou, prin corespondență electronică la adresa corespondenta.avocati@baroul-timis.ro cu cel puţin 5 zile înainte de data la care a fost convocată adunarea generală).
 8. Alegerea unui membru al Comisiei de Disciplină din cadrul Baroului Timiș și alegerea de supleanți. Candidații care se vor situa pe locurile 2 și 3 după numărul de voturi primite, vor avea calitatea de supleanți ai membrilor Comisiei de Disciplină.


Ordine de zi CAA Filiala Timiș:


 1. Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administrație al Filialei Timiș pe anul 2020.
 2. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație al Filialei Timiș pentru anul 2020, pe baza Raportului Comisiei de Cenzori a Filialei Timiș, cu avizul prealabil al Consiliului Baroului Timiș.
 3. Adoptarea Proiectului de buget al Filialei Timiș a CAA, pentru anul 2021.
 4. Diverse.Potrivit dispozițiilor art. 53 din Legea nr. 51/1995 republicată:

(1) Adunarea generală este legal constituită cu participarea majorităţii membrilor săi.

(2) În cazul în care numărul legal nu este întrunit, iar pe ordinea de zi a şedinţei nu este inclusă alegerea organelor de conducere a baroului, prezidiul adunării generale, de faţă cu cei prezenţi, stabileşte o nouă adunare generală în termen de cel mult 15 zile de la data primei convocări. Consiliul baroului are obligaţia să îndeplinească procedura convocării cu cel puţin 7 zile înainte de data fixată.

(3) Adunarea generală convocată în condiţiile alin. (2) este legal constituită cu participarea a cel puţin unei treimi din numărul total al membrilor săi.

(4) Hotărârile adunării generale se iau cu votul majorităţii membrilor prezenţi, în afară de cazurile în care legea prevede alt cvorum de şedinţă şi de vot.

Potrivit dispozițiilor art. 54 din Legea nr. 51/1995 republicată:

(1) Adunările generale de alegere a organelor de conducere a baroului sunt legal constituite numai cu participarea majorităţii membrilor adunării generale a baroului.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul barourilor care au în evidenţă mai mult de 500 de avocaţi cu drept de exercitare a profesiei, în cazul în care, la prima convocare, numărul legal de participanţi nu este întrunit sunt aplicabile, în mod corespunzător, dispoziţiile art. 53 alin. (2) şi (3).

(3 )Participarea la adunarea generală de alegere a organelor de conducere a baroului se face personal. Avocatul membru al baroului nu poate delega exercitarea dreptului său de vot unui alt avocat.

Potrivit dispozițiilor art. 541 din Legea nr. 51/1995 republicată:

 1. Atât în cazul adunării generale ordinare sau extraordinare, cât şi în cazul adunării generale de alegere a organelor de conducere a baroului, consiliul baroului poate hotărî ca votul să se desfăşoare prin mijloace electronice.
 2. În situaţia prevăzută la alin. (1), cvorumul va fi stabilit în raport cu numărul total al membrilor baroului care şi-au exprimat opţiunea de vot, cu respectarea dispoziţiilor art. 53 şi art. 54 alin. (2), (21) şi (22), după caz.
 3. Consiliul baroului va face public, pe site-ul web al baroului, cu cel puţin 30 de zile înaintea datei adunării generale în care va fi utilizată procedura de vot electronic, regulamentul privind utilizarea sistemului electronic de votare, care va conţine garanţii cu privire la securitatea şi corectitudinea procesului de vot şi de respectare a secretului votului în cazul adunării generale de alegere a organelor de conducere a baroului.

Potrivit dispozițiilor art. 68 alin. 3 din Statutul CAA, Adunarea Generală a membrilor Filialei Timiș a CAA este legal constituită la prima convocare cu participarea a cel puțin jumătate plus unu din totalul membrilor filialei.În cazul în care la prima convocare

numărul legal de participanți nu este întrunit,


Adunarea Generală Ordinară a Avocaților din Baroul Timiș

și

Adunarea Generală Ordinară a membrilor Filialei Timiș a CAA,


se reconvoacă


pentru data de 12.04.2021, în intervalul 00:00 - 20:00,

Prin vot exprimat în formă electronică.Potrivit dispozițiilor art. 53 alin. 3 din Legea nr. 51/1995 republicată, la a doua convocare, Adunarea Generală Ordinară a Avocaților din Baroul Timiș este legal constituită cu participarea a cel puţin unei treimi din numărul total al membrilor săi.

Potrivit art. 68 alin. 4 din Statutul CAA, dacă nu este întrunit cvorumul la prima convocare, a doua Adunare Generală Ordinară a membrilor Filialei Timiș a CAA este legal constituită cu participarea membrilor prezenți.

Atât la prima, cât și la a doua convocare, membrii Baroului Timiș și ai Filialei Timiș a CAA, participă la adunarea generală personal sau prin reprezentant, mandatând un alt avocat, cu condiția ca acesta să fie membru al Baroului Timiș.


Adunarea Generală Ordinară a Avocaților din Baroul Timiș și Adunarea Generală Ordinară a membrilor Filialei Timiș a CAA se vor desfășura conform dispozițiilor art. 51, art. 52, art. 53, art. 54, art. 541 din Legea nr. 51/1995 republicată, art. 66 - art. 70 din Statutul Profesiei de Avocat, art. 68 și art. 69 din Statutul CAA adoptat prin Hotărârea nr. 139/27.07.2016 a Consiliului U.N.B.R.., precum și conform dispozițiilor Regulamentului pentru desfăşurarea Adunării Generale a membrilor cu drept de vot a Baroului Timiş, pentru alegerea organelor de conducere ale Baroului Timiş şi ale Casei de Asigurări a Avocaţilor - Filiala Timiş, afișat la data de 30.09.2020: https://baroul-timis.ro/frontend/web/article/hotar....


Candidaturile pentru calitatea de membru al Comisiei de Disciplină din cadrul Baroului Timiș, se înregistrează la sediul Baroului Timiș (secretariat sau email: corespondenta.avocati@baroul-timis.ro) până cel mai târziu la data de 01.04.2021.

Candidaturile pentru calitatea de delegat care va reprezenta Baroul Timiș la Congresul Avocaților din anul 2021, se înregistrează la sediul Baroului Timiș (secretariat sau email: corespondenta.avocati@baroul-timis.ro) până cel mai târziu la data de 01.04.2021.


Potrivit art. 81 alin. 4 din Statutul Profesiei de Avocat, Decanii barourilor şi membrii Consiliului U.N.B.R. sunt membri de drept ai Congresului avocaţilor. Potrivit art. 81 alin. 5 din Statutul Profesiei de Avocat, din Congresul avocaţilor fac parte şi delegaţii aleşi de adunările generale ale barourilor, conform normei de reprezentare de un delegat la 200 de avocaţi. Dacă nu au calitatea de delegaţi ai adunărilor generale ale barourilor, preşedintele C.A.A. şi preşedinţii filialelor C.A.A. participă la Congres în calitate de invitaţi.

Potrivit art. 81 alin. 6 din Statutul Profesiei de Avocat, numărul de delegaţi se calculează după cum urmează:

 1. un delegat pentru barourile care au până la 200 de avocaţi;
 2. 2 delegaţi pentru barourile care au între 201 şi 400 de avocaţi;
 3. 3 delegaţi pentru barourile care au între 401 şi 600 de avocaţi şi aşa mai departe.


Delegații Baroului Timiș sunt, potrivit dispozițiilor legale de mai sus, următorii:

 1. Avocat dr. Sergiu I. Stănilă - Decanul Baroului Timiș;
 2. Avocat Anton Iuhasz - membru al Consiliului UNBR;
 3. Avocat Călin Bot - membru al Consiliului UNBR;
 4. 5 delegați care vor fi aleși de Adunarea Generală a Avocaților din Baroul Timiș.

Documente atașate

Vizualizări: 756