ORGANIZARE BAROUL TIMIȘ

Consiliul Baroului

Consiliul Baroului Timiș este format din 13 membri, aleşi pe o perioadă de 4 ani şi care au o vechime continuă în profesie de minimum 8 ani. Decanul şi prodecanul se includ în acest număr. Consiliul Baroului Timiș are următoarele atribuţii:

 1. adoptă hotărâri pentru aplicarea şi respectarea prevederilor prezentei legi şi ale statutului profesiei;
 2. duce la îndeplinire hotărârile şi deciziile Congresului avocaţilor, Consiliului U.N.B.R., Comisiei permanente a U.N.B.R. şi ale adunării generale a baroului;
 3. întocmeşte, modifică şi dă publicităţii tabloul anual al avocaţilor, membri ai baroului, şi îl comunică celor în drept;
 4. adoptă măsuri pentru organizarea controlului profesional, disciplinar şi deontologic, pentru soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor, în condiţiile prevăzute de lege şi de statutul profesiei;
 5. verifică şi constată îndeplinirea condiţiilor legale ale cererilor de primire în profesie şi aprobă primirea în profesie cu examen sau cu scutire de examen;
 6. hotărăşte asupra stării de incompatibilitate şi asupra încetării acesteia;
 7. soluţionează cererile de transfer în conformitate cu prevederile legii şi ale statutului profesiei;
  RO15BREL0002001437590100 Banca Libra Internet Bank Timișoara
 8. verifică şi constată dacă actele privind constituirea, modificarea şi schimbarea formelor de exercitare a profesiei, precum şi convenţiile de grupare sau de conlucrare profesională îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege şi de statutul profesiei de avocat; autorizează funcţionarea acestor forme; organizează şi ţine evidenţa lor;
 9. identifică şi sesizează organelor judiciare competente cazurile de exercitare sub orice formă a activităţii specifice de avocat de către persoane care nu au calitatea de avocat înscris într-un barou şi pe tabloul avocaţilor acelui barou sau, înscrise fiind, nu au dreptul de exercitare a profesiei;
 10. coordonează activitatea filialei sau sucursalei Casei de Asigurări a Avocaţilor (C.A.A.) din raza de competenţă şi exercită controlul activităţii acesteia la sesizarea Consiliului de administraţie al C.A.A. sau a Consiliului U.N.B.R., independent de dreptul propriu de control al Consiliului de administraţie al C.A.A. sau al Consiliului U.N.B.R.;
 11. organizează conferinţele de stagiu, cercurile de studii şi editează publicaţiile baroului;
 12. organizează şi îndrumă activitatea serviciilor de asistenţă juridică din judeţ, potrivit legii şi statutului profesiei
 13. sesizează comisia de disciplină cu judecarea abaterilor disciplinare ale avocaţilor;
 14. suspendă din exercitarea profesiei, pe durata neplăţii taxelor, avocatul care nu achită taxele şi contribuţiile prevăzute de lege şi de statutul profesiei timp de 3 luni de la scadenţa acestora, dacă a fost avertizat despre neplată şi nu s-a conformat obligaţiei;
 15. soluţionează contestaţiile împotriva deciziei decanului privind onorariile;
 16. stabileşte cota de contribuţie a avocaţilor la bugetul baroului;
 17. acceptă donaţiile şi legatele făcute baroului;
 18. aprobă organigrama, statul de funcţii şi angajează personalul baroului;
 19. întocmeşte proiectul de buget anual, pe care îl supune adunării generale şi administrează patrimoniul baroului;
 20. prezintă anual adunării generale, spre aprobare, raportul de activitate a consiliului şi a decanului, de gestiune curentă şi de gestionare a patrimoniului baroului;
 21. alege prodecanul baroului;
 22. soluţionează plângerile şi contestaţiile împotriva deciziilor decanului baroului;
 23. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în alte acte normative.

Consiliul Baroului Timiș are urmatoarea componență: